TRWS -23 / Ratamestarin lausunto

Tervetuloa vuoden 2023 Wintersprint-kilpailuun Kuninkojalle, monille suunnistajille ennestään varsin tuttuihin maastoihin. Käytiinhän alueella osin juuri viime syksyn yö-sprintti ja toissasyksyn nenänvalkaisurastitkin ulottuivat osin samalle alueelle. Noissa kisoissa käyneet eivät kuitenkaan juurikaan saa kokemuksistaan hyötyä tähän tapahtumaan. Asetelma on nimittäin aivan erilainen, eikä vähiten äskettäin alkaneen täyden talven ansiosta.

Maaston laatu ja ratavaihtoehdot
Talven kuntorasteja ja korttelisuunnistustapahtumia juosseille tämä kisa saattaa tuoda jopa pienen kulttuurishokin, sillä lumen määrän vuoksi nyt on tiedossa aivan erilaista etenemistä. Siinä määrin, että ratamestaritiimin suunnitelman alun perin leutoon talveen kaavaillut ihannereitinvalinnat on heitetty romukoppaan ja jääty ihmettelemään, mitä mahtavat suunnistajat keksiä.
Suuri osa rasteista on jo lähtökohtaisesti metsärasteja. Tiesiirtymiä toki on mutta vain harvat rastit on mahdollista poimia vain pienellä metsän puolella piipahtamisella ja kun metsässä on nyt runsaasti lunta, saattavat nuo piipahduksetkin olla aikaa vieviä. Umpihangessa matkan teko on hyvin hidasta, etenkin avoimilla alueilla.

Rastipisteet on suunniteltu siten, että parasta hakujärjestystä ei määrää niinkään rastien välinen suora etäisyys, vaan kulkukelpoisuus. Tämä korostuu nyt entisestään, vaikkakin umpihangessa niitä vaihtoehtoja on vähän, kun polutkin ovat lumen peitossa. Metsäpoluista vain suosituimmat koiranulkoiluttamisreitit on poljettu kovaksi alustaksi. Niitä toki on ja niihin osuminen nopeuttaa etenemistä merkittävästi. Kun lisäksi tunnetaan alueen metsien mäkisyys, joutuu pisteiden eteen tekemään tosissaan töitä.
Niinpä sellaisen kilpailijan, joka kykenee tekemään suunnitelman, jota ei ole matkan varrella tarve muuttaa, täytyy olla ihan fakiiri! Uskallamme olla varmoja, että se tuskin onnistuu keneltäkään. Jos sunnuntaina on lunta myös puissa, vaikeutuu myös suunnistaminen peitteisyyden vuoksi. Jotkin rastipisteistä on jo muutenkin tehty vähän haastavammiksi. Kannattaa olla tarkkana.
Rasteista 15 on esitetty vain roaginingkartalla, HUOM: näistä yksi sijaitsee suunnistuskarttapalan alueella.
23 rastia on suunnistuskartoilla. Lisäksi suunnistuskartan alueella sijaitsee yksi rogainingkartalla esitetty rasti.

Juomapiste
Nättinummessa, itä-länsisunnassa jotakuinkin kilpailualueen keskivaiheilla sijaitsee juomapiste. Pisteen yhteydessä ei ole rastia mutta juomapaikka sijaitsee lähellä rastia 69, jonne päästäkseen tai mistä tullakseen joutuu oletettavimmin kulkemaan hiihtoladun poikki juomapisteen viereisestä pakollisesta ylityspaikasta. Koukku juomapisteen kautta on mitätön.

Kartat
Käytettävänä on kaksi karttalehteä, joista toisella on lähes koko alueen kattava rogainingkartta mittakaavassa 1:15 000 ja toisella on neljä suunnistuskarttapalaa mittakaavassa 1:10 000. Suunnistuskarttapalojen kattamat alueet on rajattu rogainingkartalla vihreällä katkoviivalla.
Rogainingkartasta kannattaa huomioida, että se ei ole pohjoissuunnassa, vaan poikkeaa siitä noin seitsemän astetta itään. Kartan länsireunassa näkyy yksi oikeaan suunnattu pohjoisviiva. Muuten rogainingkartalla ei pohjoisviivoja ole. Kaikki suunnistuskarttapalat ovat karttalehdellä pohjoissunnassa.

Kuninkojan kartalla oleva Kuninkoja on leveä, käytännössä ylipääsemätön oja, joka ei oletettavasti jäädy viikon pakkasjaksonkaan seurauksena. Ojaa varten on kolme ylityspaikkaa, ks erillinen ohje kilpailuohjeessa koskien ojan keskimmäistä karttaan merkittyä ylityspaikkaa.

Kielletyt alueet:
Kiellettyjen piha-alueiden ja latujen sekä ylityspaikkojen osalta tulee suunnistuskarttapalojen kattamilla alueilla noudattaa niillä esitettyjä merkintöjä. Rogainingkartan merkinnät ovat suunnistuskarttojen kohdilta puutteelliset tai jopa virheelliset.

Kiellettyjä teitä ovat yleisesti ohitustie liittymäramppeineen ja Kuninkojantie ohitustiestä etelään koko kartan matkalla ja ohitustiestä pohjoiseen yhden risteysvälin verran. Ohitustiellä on yhteensä kuusi sallittua alitus- ja kaksi ylityspaikkaa. Näissä kohdissa on kielletyn alueen rasteri katkaisu ja kohtaan on selvyyden vuoksi lisätty myös alitusta / ylitystä osoittava teksti. Suunnistuskarttapalojen karttalehdellä on lisäksi esitetty suurennos ohitustien ja Kuninkojantien eritasoliittymästä, joka selventää kulkua ohitustien ramppien yli tai ali. Risteys sijaitsee heti kisakeskuksen vieressä, joten karttapala koskee melko varmasti kaikkia kilpailijoita.
Kuninkojantiellä, ohikulkutieltä etelään on neljä sallittua ylityspaikka, jotka ovat suojateitä. Yhdessä näistä on liikennevalot, joita tulee noudattaa. Kaikki ylityspaikat näkyvät rogainingkartalla ja suunnistuskartan alueella olevat myös suunnistuskartalla.
Rogainingkartan alueella kaikki sellaiset kadut tai kevyen liikenteen väylät, jotka on esitetty kulkevan kielletyn pihamerkinnän läpi, ovat sallittuja

Runosmäen ja Kuninkojan ulkoilureiteillä on hiihtoladut, joilla kulku on ehdottomasti kielletty!
Lisäksi näiden maastojen välinen yhdyslatu on käytössä ja myös Pomponrahkalle on vedetty latu Nunnavuoren lenkiltä.


Kuvassa kielletyn ladun mallimerkintä

Kaikki ladut on merkitty kartoissa kielletyn alueen rasterilla ja latuja saa ylittää vain ylityspaikan symbolilla esitetyistä kohdista. Niillä osin, missä ylityspaikassa ei ole polkujen risteystä, tulisi ylitys pyrkiä tekemään mahdollisimman läheltä osoitettu kohtaa ja aina kohtisuoraan latuväylän poikki, tallomatta itse latuja. Ei ole siis tarve juosta ladun reunaa oikeaan kohtaan, jos tästä hieman harhautuu, vaan on parempi tällaisessa tilanteessa mennä heti suoraan ja siististi yli kuin aiheuttaa mitään lisähämminkiä hiihtäjille.
Koska on sunnuntai ja keskipäivä, voi hiihtäjiä olla paljon. Nunnavuoren karttapalalla on vain kolme ylityspaikkaa, Kuninkojalla kymmenen.
Rogainingkartalla olevan yhdysladun ylitys on sallittu sitä risteäviä teitä ja jalankulkuteitä pitkin.

Hauskaa kisaa toivottaen
Ratamestaritiimi